Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019 - Hotel Veenendaal
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk
asbestpraktijkdag

PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA

10:05 tot 13:15

Met onder andere:

Op koers voor risicogericht asbest saneren
De afgelopen 25 jaar is in Nederland hard gewerkt aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van asbest. Daarmee hebben we wereldwijd een koploperspositie verworven. Asbest is kankerverwekkend en aandacht voor de risico’s en gevaren van asbest is noodzakelijk. Het is goed dat het verwijderen van asbest geprofessionaliseerd is en dat er specialisten zijn die ervoor zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt, zodat risico’s beheerst worden. Het is vervolgens wel zaak om kennis te vergaren over de werkelijke risico’s, zodat ook op een maatschappelijk verantwoorde manier kan worden gewerkt.  Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Er is geen discussie over het gevaar van asbest. Van dat gevaar is elke stakeholder zich bewust. Stakeholders hebben wel verschil van inzicht over hoe en in welke mate dat gevaar te beheersen. Dit verschil in inzicht wordt veelal veroorzaakt doordat de daadwerkelijke risico’s niet in kaart zijn gebracht. Tijdens deze presentatie hoort u de laatste stand van zaken. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Recent verschenen onderzoek “Inzichten voor proportioneel asbestbeleid” (TNO i.s.m. Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Crisislab in opdracht van Aedes)
  • Eindmetingen NEN
  • Ontwikkeling van het Risico Gericht Instrument (RGI)

dr. ir. Jody Schinkel, Researcher, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO

Versnellingsaanpak asbestdaken Provincie Overijssel: behaalde resultaten een garantie voor de toekomst

  • Doel, opzet en onderdelen van het programma 'Versnellingsaanpak saneren asbestdaken' van de Provincie Overijssel
  • Resultaten van de versnelde aanpak tot nu toe
  • Inventarisatie van ‘verdachte’ daken in de provincie
  • Collectieve asbestsaneringsaanpak voor daken kleiner dan 35 m2
  • Ketenvorming in de markt: samenwerking tussen de verschillende marktpartijen denkend vanuit het eindresultaat

Annemieke Traag, Gedeputeerde voor Energie, Milieu en Europa, Provincie Overijssel

Veiligheid en de kronkels in ons brein
We weten de laatste tijd veel meer over hoe het brein werkt, vooral over hoe het waarneemt, hoe het beslissingen neemt en hoe het acties voorbereidt en uitvoert. Kennis van het brein draagt bij aan kennis van jezelf, ook als het gaat om ons gedrag ten aanzien van (on)veiligheid. Hoe gaat ons brein om met de overmaat aan regels en procedures, die psychologisch gezien een bedreiging voor het signaleren van risico’s vormen en die ons vaak als oplossing voor het beheersen van gevaren - zoals asbest - worden voorgesteld?  In deze interactieve lezing wordt u meegenomen in de psychologische kanten van risicodetectie, de invloed van paraatheid, stress en regels, de impact van de organisatie en het effect van teamwerk en leiderschap. 
Juni Daalmans, Veiligheidspsycholoog, Brain Based Safety

Risicogericht asbest saneren in praktijk
Corporatie pleiten al jaren voor een meer risicogestuurd asbestbeleid, gebaseerd op feiten. Recent onderzoek laat zien dat er in een groot aantal asbestsituaties mogelijkheden zijn voor risicogericht saneren. Mits er goede afspraken zijn over de wijze van borging en  toezicht. Aedes heeft met Omgevingsdiensten en een aantal corporaties, zoals Talis een protocol opgesteld voor versnelling in het proces van zogenaamde mutatiesloopmeldingen. Ook hier is sprake van een meer risicogerichte aanpak bij toetsen en toezicht. Dit vraagt van corporaties, Omgevingsdiensten en leveranciers nog meer professionaliteit van medewerkers en bedrijfsvoering.
Ronald LeushuisBestuurder Talis en Voorzitter Aedes-commissie Gezond en veilig wonen

Spreker: 
Juni Daalmans
dr. ir. Jody Schinkel
Annemieke Traag
Ronald Leushuis